Administració +34 93 665 29 93
Horari 9h a 13h i de 15:30 a 17:30

Serveis

Gabinet psicopedagog

Suport i seguiment educatiu.

Reeducació

Convivència escolar

Assessorament a les famílies

Atenció a la Salut

Servei d’atenció a la salut per cures lleus.

Acompanyament al Centre Mèdic de Castelldefels en casos necessaris.

Telèfon de contacte: 610869406

Permanències de Matí

(Per mesures Covid no oferim permanències de tarda aquest curs)

De 7:30h a 9h i de 17:30h-18:30h

Telèfon de contacte: 610869406

Gabinet Psicopedagògic: què és i què fa?

La principal tasca del gabinet psicopedagògic de l’escola és donar suport reeducatiu a aquells alumnes que presenten mancances significatives en els seus aprenentatges, un baix nivell de competències en la majoria de matèries, baix nivell de motivació i problemes conductuals i que, per tant, requereixen estratègies metodològiques i organitzatives diferenciades de l’aula ordinària.

L’objectiu final és afavorir que l’alumnat que ho requereixi pugui assolir els objectius i les competències bàsiques de l’etapa educativa corresponent i, en el cas de l’ESO, obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o, si no és possible, fer una orientació per encarar l’alumne a altres vies d’estudi sense el graduat de l’ESO.

-Es duen a terme activitats de reeducació en aquells alumnes que presenten trastorns de l’aprenentatge tals com TDAH, Dislèxia, TEL, etc.

 • Suport a l’alumne amb dificultats dins l’aula. Per tal d’afavorir la integració de l’alumne amb els seus companys i disminuir les hores que passa l’alumne fora de l’aula, algunes hores de reforç es duran a terme dins del grup classe.
 • Organitzar les hores de suport del mestres a alumnes que ho requereixin.
 • Realització de proves diagnòstiques a diferents cursos al llarg de la vida escolar de l’alumne. Aquestes proves es duen a terme en els següents cursos;  P-5, 1er i 2n s’administren proves per avaluar capacitats cognitives bàsiques, comprensió lectora, lectoescriptura i atenció. A 5è, capacitats cognitives, atenció i personalitat. I a la ESO (al segon i quart curs), s’avalua les capacitats cognitives, personalitat, tècniques d’estudi i interessos professionals).

Aquestes proves ens serveixen per detectar possibles dificultats que poden existir en els alumnes, a més de donar-nos una visió del grup classe. També, pel que fa referència les proves de 4rt d’ESO ens permeten poder fer una orientació de cara a la nova etapa que se’ls presenta als alumnes de cara el curs següent.

 • Coordinació amb el professional de l’EAP de la zona. Nexe d’unió entre el psicòleg de l’EAP i l’escola.
 • Intervenció en casos de convivència escolar. En aquells casos on les situacions sobrepassen les funcions del tutor, el gabinet psicopedagògic intervé per tal de millorar la convivència dins l’escola. Casos de possible assetjament escolar, problemes de convivència entre els iguals, son exemples de situacions on el gabinet intervé.
 • Coordinació, el.laboració i suport dels Plans Individualitzats d’aquells alumnes que ho requereixin.
 • Coordinació periòdica amb els Serveis Socials de l’ajuntament per tal de fer un seguiment dels casos existents a l’escola.
 • Coordinació amb altres professionals externs (psicòlegs, logopedes, etc.) per tal de fer un seguiment de l’alumne en qüestió. D’aquesta manera poder treballar conjuntament amb l’objectiu de millorar l’estat acadèmic i/o emocional de l’alumne.
 • Oferir assessorament als mestres en aquelles situacions que ho requereixi. Mesures per tractar el TDAH, la dislèxia, trastorns autistes, etc.
 • Assessorament a les famílies davant de situacions que ho requereixin. Ja siguin de caràcter emocional com d’aprenentatge. Si la situació no millora, derivació a altres professionals (centres de psicologia, CSMIJ, etc).
 • Celebració de xerrades, col·loquis amb les famílies de temes d’actualitat. Aquest és un espai on les famílies poden exterioritzar els seus dubtes sobre els temes tractats i rebre assessorament per part del Gabinet.

El gabinet psicopedagògic s’encarrega de coordinar la CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat), formada per la directora del centre, el psicòleg i dues mestres; una d’educació infantil i una altra d’educació primària.