Administració +34 93 665 29 93
Horari 9h a 13h i de 15:30 a 17:30

ESO

OBJECTIUS GENERALS DE L'ETAPA D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

L’educació secundària obligatòria contribuirà a desenvolupar les habilitats i les competències que permetin als nois i a les noies:

 1. Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres, entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte als drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica.
 2. Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, de treball individual i cooperatiu i de disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge eficaç i per aconseguir un desenvolupament personal equilibrat.
 3. Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones.
 4. Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la relació amb els altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre els conflictes pacíficament.
 5. Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.
 6. Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura i d’altres cultures, i respectar-ne el patrimoni artístic i cultural. g. Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i socials de la societat catalana i progressar en el sentiment de pertinença al país.
 7. Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i missatges complexos en llengua catalana, en llengua castellana i, si escau, en aranès i consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica. Iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura.
 8. Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües estrangeres.
 9. Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses, especialment en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació amb sentit crític.
 10. Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura en diverses disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per identificar els problemes propis de cada àmbit per a la seva resolució i presa de decisions. l. Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l’exercici d’activitats professionals i alhora facilitin el pas del món educatiu al món laboral.
 11. Gaudir i respectar la creació artística i comprendre els llenguatges de les diferents manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió i representació.
 12. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient, i contribuir-ne a la conservació i millora.
 13. Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de l’activitat física i l’esport a la vida quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat.
 

METODOLOGIA DIDÀCTICA

Oferim una formació de qualitat, de caràcter global i integradora, basada en una organització dels continguts progressiva i flexible, amb un enfocament funcional, concret, madurador i que atengui els diferents ritmes d’aprenentatge.

Una metodologia és el conjunt més o menys estructurat d’intencions, procediments i tècniques que serveixen per arribar a una finalitat determinada.

En la nostra proposta pedagògica tractem de trobar la millor coordinació entre la manera d’aprendre i la manera d’ensenyar per tal de facilitar la interacció entre les accions que posa en joc l’alumnat, els continguts objecte de coneixement i la intervenció del mestre. Així, intentant mantenir l’equilibri entre tradició i innovació pedagògica trobarem en el nostre mètode conceptes familiars al costat d’altres més nous amb la intenció de millorar-ne l’eficàcia.

Objectius pedagògics i metodologies:

 • Classes magistrals: transmissores de conceptes, exposats amb sistemes tradicionals i recolzades per les eines TIC (ordinador, audiovisuals, pissarra electrònica…). En ocasions són reactives, on el docent respon a la demanda d’informació de l’alumne, i en altres proactives, on el docent s’anticipa a aquesta demanda, resolent els dubtes en el moment en què es produeixen.
 • Classes pràctiques i /o experimentals, on l’alumnat resol les hipòtesis a través de determinades habilitats.
 • Exposicions orals en les       llengües que es treballen a l’escola , utilitzarem les TIC per a la cerca , tractament d’informació, processament de textos, vídeos,
 • Treballs individuals i grupals: el docent defineix el tema i la mesura que l’alumnat ha de resoldre pel seu compte; en altres casos, el professorat participa com a component del grup, assessorant al mateix en el seu procés d’aprenentatge. Es fomenta el treball cooperatiu, basat en aprofitar els recursos generats pels propis alumnes i professors.
 • Considerem que els mecanismes per ensenyar van molt més enllà dels que es troben a l’escola i és per això que els tallers, les sortides i treballs de camp es consideren importants, alhora d’aprendre.
 

LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN EL MARC CURRICULAR

Les competències bàsiques són l’eix del procés educatiu. El currículum orientat a l’adquisició de competències estableix que la finalitat de l’educació obligatòria és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu que ens ha tocat viure.

Un currículum per competències significa ensenyar per aprendre i seguir aprenent al llarg de tota la vida.

La idea de competència se sustenta en els diferents tipus de continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) i està relacionada amb la capacitat d’activar o mobilitzar-los per fer front a situacions diverses i actuar-hi de forma eficaç.

Per a l’educació secundària obligatòria s’identifiquen dos grups de competències bàsiques:

 • les competències transversals, que són la base del desenvolupament personal i de la construcció del coneixement (entre les quals cal considerar les comunicatives, per comprendre i expressar la realitat, les metodològiques, que activen l’aprenentatge, i les personals)
 • les competències específiques, centrades a conviure i habitar el món i relacionades amb la cultura i la visió del món. En síntesi, les competències bàsiques són les vuit següents:
L’EDUCACIÓ INTEGRAL: VALORS I EMOCIONS

Treballem per aconseguir l’èxit i el benestar personal de l’alumne. Els valors i

emocions es treballen en tots els espais de l’escola: patis, biblioteca, menjador, laboratori, aula d’informàtica, classes, així com, en les sortides, tallers, treballs de camp. Les emocions, els valors i el benestar personal són l’eix vertebrador de les hores de tutoria amb el grup-classe, en les tutories individualitzades, tanmateix com en les hores d’educació pels valors ètico-cívics, en les classes d’ Atenció educativa, moments on també es promou l’adquisició de tècniques d’estudi, tècniques per millorar l’atenció, la informació sobre sortides professionals, insistim en tot allò que permeti optimitzar els resultats acadèmics alumne i ajudin a millorar la seva autonomia i autoestima:

DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES

El desenvolupament competencial implica la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements Competències bàsiques vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

Per avançar en l’assoliment de les competències bàsiques emmarcarem els processos d’ensenyament i d’aprenentatge entorn als quatre eixos següents:

Aprendre a ser i actuar de manera autònoma per tal que cadascú construeixi la seva pròpia manera de ser i utilitzi aquesta manera de ser per desenvolupar-se en les situacions que l’àmbit escolar i la pròpia vida li plantegen. Treballar l’autoconeixement, la construcció i l’acceptació de la pròpia identitat, la regulació de les emocions, l’autoexigència i el desenvolupament d’estratègies d’aprenentatge, del pensament crític i d’hàbits responsables és essencial per aprendre a ser i actuar de manera autònoma.

Aprendre a pensar i comunicar per tal d’afavorir la comprensió significativa de les informacions i la construcció de coneixements cada vegada més complexos. Cercar i gestionar informació provinent de diferents fonts i suports, utilitzar diferents tipus de llenguatges (verbal, escrit, visual, corporal, digital…) en la comunicació d’informacions, sentiments i coneixements, treballar de manera cooperativa i ser conscient dels propis aprenentatges afavoreixen la construcció del coneixement i el desenvolupament del pensament propis.

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa per potenciar la utilització dels coneixements de què es disposa per interpretar la realitat i establir diàlegs interactius sobre fets i situacions afavoreixen la construcció de coneixements més significatius i cada vegada més complexos i el compromís per implicar-se en processos de millora. Explorar, experimentar, formular preguntes i verificar hipòtesis, planificar i desenvolupar projectes i cercar alternatives esdevenen elements clau en els processos de formació de l’alumnat.

Aprendre a conviure i habitar el món perquè els nois i noies esdevinguin ciutadans i ciutadanes actius en una societat democràtica i participativa. La conscienciació per la pertinença social i comunitària, el respecte per la diversitat, el desenvolupament d’habilitats socials, el funcionament participatiu de la institució escolar, el treball en equip, la gestió positiva dels conflictes i el desenvolupament de projectes en comú afavoreixen la cohesió social i la formació de persones compromeses i solidàries.

OBJECTIUS DE L'ETAPA

En finalitzar l’etapa primària i ateses les condicionants ressenyades més amunt, i altres, l’alumne ha de:
 1. Conèixer i acceptar la pròpia identitat, les seves possibilitats afectives i de relació.
 2. Manifestar un progrés envers l’autonomia i iniciativa personal a l’hora de valorar situacions i de prendre decisions per resoldre-les.
 3. Conèixer el propi cos i les pròpies possibilitats motrius, així com manifestar un progrés en la cura d’un mateix des d’un punt de vista higiènic i d’equilibri personal.
 4. Mostrar-se participatiu i solidari de forma responsable i respectar els valor moral i ètics propis i dels altres, per exercitar-se en els principis bàsics de la convivència social.
 5. Seguir un procés de planificació i realització d’activitats simples per resoldre una situació o necessitat de la vida quotidiana: identificar-la, planificant, dissenyant i resolent les diferents tasques implicades, verificar-ne els resultats i expressar els procés seguit.
 6. Utilitzar els coneixements adquirits per resoldre de forma creativa problemes diversos.
 7. Seguir un procés de recerca, tractament i comunicació d’informació, amb les eines apropiades i conegudes.
 8. Utilitzar correctament i apropiadament la llengua catalana, tant oralment com per escrit, emprant-la com a llengua d’us i d’aprenentatge.
 9. Conèixer la llengua castellana a nivell oral i escrit per tal de utilitzar-la com a font d’informació i vehicle d’expressió.
 10. Comprendre i expressar missatges senzills propis de cada dia emprant les ases d’una llengua estrangera.
 11. Comprendre el medi físic i natural, les principals lleis i mecanismes que els regeixen, fent ús dels coneixements adquirit a partir de l’observació rigorosa de fets i fenòmens senzills.
 12. Conèixer les nocions fonamentals de la tradició històrica i cultural del territori i de l’entorn social que,  amb la llengua configuren la identitat nacional de Catalunya valorant-les com a cosa pròpia i definitòria en el marc d’Espanya  i el context europeu.
 13. Mostrar actituds de respecte, conservació i ús correcte dels recursos material, tècnics, naturals i socials.
 14. Manifestar criteri propi davant el consum i els mitjans de comunicació en situacions assequibles segons els diferents nivells.
 15. Conèixer els conceptes i relacions matemàtiques elementals per tal de representar i interpretar l’espai, les situacions i les experiències, mitjançant llenguatges matemàtics i dominar les operacions bàsiques.
 16. Identificar i utilitzar formes de comunicació expressives, corporals, visuals, plàstiques i musicals, desenvolupant el sentit estètic i la creativitat.
 

ORGANITZACIÓ

 
Els mestres

El paper dels professorat al llarg d’aquesta etapa pren formes diferents. Als primers cursos, els alumnes necessiten un seguiment i orientació més continuat, i mica en mica, aconseguiran més autonomia. Així doncs, el professorat adequaran les seves actuacions estratègiques a les característiques de cada cicle i alumne.

Informació a les famílies

La nostra escola treballa per crear un clima agradable i respectuós entre alumnat i la comunitat educativa, per tant considerem important valorar les actituds positives. Al llarg de l’ESO el tutor enviarà informació setmanal a les famílies per correu electrònic fent el seguiment de l’alumne, informant-vos dels aspectes positius, com també dels millorables.

Trimestralment es lliurarà un informe basat en l’observació sistemàtica per part dels mestres  i arrodonit en una reunió per posar en comú les observacions per tal d’unificar criteris de valoració. S’orientarà i informarà als pares i alumnes de les actuacions que cal fer per millorar el nivell d’aprenentatge i/o comportament tant per part del Centre com des de casa.

Relació mestres-famílies

La relació dels mestres amb els pares dels alumnes serà continuada i atenent als diferents nivells i necessitats dels joves. S’establiran entrevistes ordinàries i extraordinàries, d’acord a les necessitats, que seran directes i personalitzades. Cap  dels altres procediments: informes trimestral,  notes informatives, cartes circulars,  informes puntuals, etc., les pot substituir.

L’acció tutorial

L’acció tutorial és continuada i procura l’acompanyament dels alumnes i l’ assessorament i informació a les famílies. L’acció tutorial es concreta a classe amb activitats adreçades a:

 • El coneixement personal de l’alumne/a.
 • La dinamització del grup-classe.
 • La facilitació d’estratègies i tècniques d’estudi i d’aprenentatge entesos com a continguts propis del currículum.
 • L’orientació en la tria dels diferents itineraris del currículum. En el cas dels alumnes del darrer curs, informació sobre les diferents sortides acadèmiques i professionals a l’ESO.

 L’escola i el poble.

Intentem que l’escola Sant Ferran participi de la vida social i cultural del poble fent que, d’aquesta manera, els nostres adolescents valorin i apreciïn l’entorn i se sentin part integrant d’aquest. És doncs, una referència molt important per entendre i treballar aspectes de diversitat cultural, física, geogràfica…i punt de partença de les explicacions sobre la societat més propera. L’escola participa en el Pla de l’esport, en projectes organitzats per l’ajuntament, Biblioteca del Municipi i Departament d’Ensenyament, tanmateix com en Projectes de Salut i altres Institucions que promouen els valors cívics i personals.

L’escola i els mitjans de comunicació.

Integrem els mitjans de comunicació en l’ aprenentatge. Ensenyem els nostre alumnes a fer un bon ús dels aparells mòbils. Demanem a les famílies autorització per a l’ús d’imatges del seu fills/-es. I esdevenim protagonistes de programes dels mitjans de comunicació de la nostra ciutat.

Els blogs i web escola seran mitjans divulgatius de les nostre activitats, informacions i normatives

L’educació integradora, no sexista

L’escola mixta és una realitat que aparentment dóna iguals referents educatius pels nens i les nenes; però tanmateix, la pràctica docent ens demostra que no n’hi ha prou amb això. Nosaltres plantegem una educació per a la igualtat i intentem donar exemple i guia per tal de trencar amb les pautes de comportament apreses en funció del sexe. Entenem que el plantejament d’educació per la igualtat és un tema d’importància i per tant totes les dinàmiques de centre tindran la igualtat i la coeducació com a referents

Educació, respecte, tolerància

Des dels principis de respecte i tolerància, l’escola es mostrarà sensible i reflexiva sobre necessitats específiques referides a: dret a la diferència, vitalitat i valoració de cultures dominants i no dominants, intercanvi cultural i reconeixement personal de les diferències.