Administració +34 93 665 29 93
Horari 9h a 13h i de 15:30 a 17:30

Educació Primària

METODOLOGIA DIDÀCTICA I ACTIVITATS D'APRENENTATGE

Oferim una formació de qualitat, de caràcter global i integradora, basada en una metodologia que treballi les competències des de les intel·ligències múltiples i que atengui als diferents ritmes d’aprenentatge i capacitats de l’alumne/-a.

En la nostra proposta pedagògica tractem de trobar la millor coordinació entre la manera d’aprendre i la manera d’ensenyar per tal de facilitar la interacció entre les accions que posa en joc l’alumnat, els continguts objecte de coneixement i la intervenció del mestre. Així, intentant mantenir l’equilibri entre tradició pedagògica i adequació a la realitat, trobarem en el nostre mètode conceptes familiars al costat de metodologies innovadores (amb la intenció de millorar-ne l’eficàcia):

 • Classes magistrals: transmissores de conceptes, exposats amb sistemes tradicionals i recolzades ara per les eines TIC (ordinador, audiovisuals, pissarra electrònica…). En ocasions són reactives,  on el docent respon a la demanda d’informació de l’alumne, i en altres proactives, on el docent s’anticipa a aquesta demanda, resolent els dubtes en el moment en què es produeixen.
 • Classes pràctiques, on l’alumnat resol les hipòtesis a través de determinades habilitats.
 • Treballs individuals i en grup: el docent defineix el tema i la mesura que l’alumnat ha de resoldre pel seu compte; en altres casos, el professorat participa com a component del grup, assessorant al mateix en el seu procés d’aprenentatge. Es fomenta el treball cooperatiu, basat en aprofitar els recursos generats pels propis alumnes i professors.
 • Treballs interdisciplinaris i projectes. Sorgeixen de les necessitats temari i/o inquietuds del grup. Es treballa integrant totes les àrees i competències.
 • Sortides de camp. Treballar en altres espais que no siguin l’escola aspectes del currículum, de manera més vivencial i experimental.
 • TIC. L’ús de la tecnologia està cada cop més integrada en la nostra escola: en els treballs, projectes, en la cerca d’informació i producció de textos, tractament d’imatges…
 • Exposicions. L’aprenentatge actiu, en el que l’alumne ha de cercar informació, seleccionar-la, organitzar-la, memoritzar-la, presentar-la i explicar-la .
 • El tractament de llengües. El català és la llengua vehicular de l’aprenentatge i la comunicació amb les famílies, no obstant l’escola dóna un tractament equilibrat i natural a les tres llengües: català, castellà i anglès. Així doncs, l’aprenentatge de l’anglès té un paper important, s’imparteix a les hores estipulades en el currículum, i, a més a més en les àrees de ed. visual plàstica i educació física. També com a extraescolar de l’escola. El castellà s’imparteix a les hores proposades en el currículum i en les hores d’educació ètica i valors.

 

Les competències bàsiques i les intel·ligències múltiples.

S’entén per competència la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

Els currículums d’educació primària i secundària obligatòria inclouen les vuit competències bàsiques que ha d’assolir l’alumnat en finalitzar l’educació bàsica.

El fet de treballar per competències, ens dóna una visió més global i de consolidació general dels nostres alumnes, ja no parlem dels objectius terminals, dels continguts mínims i irrenunciables, ara parlem d’una concepció global de la persona, del fet que hem d’aprendre respecte uns aspectes que podem abordar des de totes les matèries.

Tots tenim inherents les 8 intel·ligències múltiples, però segons cada persona, unes estan més desenvolupades que d’altres, és per això que hi ha persones que destaquen més que d’altres en aspectes concrets i que estan molt relacionats amb la intel·ligència que tenen més desenvolupada.

Com a docents treballarem per saber aprofitar les capacitats més desenvolupades de cada alumne i fer que el procés d’aprenentatge de cada individu sigui el màxim de profitós per acabar essent adults responsables i competents tant acadèmica com professionalment.

OBJECTIUS I CONTINGUTS A EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Aprendre a ser i actuar de manera autònoma

Aprendre a ser i actuar de manera autònoma per tal que cadascú construeixi la pròpia manera de ser i utilitzi aquesta manera de ser per a desenvolupar-se en les situacions que l’àmbit escolar i la pròpia vida plantegen.

Treballar l’autoconeixement, la construcció i l’acceptació de la pròpia identitat, la regulació de les emocions, l’autoexigència i el desenvolupament d’estratègies d’aprenentatge, el pensament crític i els hàbits responsables és essencial per aprendre a ser i actuar de manera autònoma.


Aprendre a pensar i comunicar

Aprendre a pensar i comunicar per tal d’afavorir la comprensió significativa de les informacions i la construcció de coneixements cada vegada més complexos.

Cercar i gestionar informació provinent de diferents fonts i suports, utilitzar diferents tipus de llenguatges (verbal, escrit, visual, corporal, digital…) en la comunicació d’informacions, sentiments i coneixements.

Treballar de manera cooperativa i ser conscient dels propis aprenentatges afavoreix la construcció del coneixement i el desenvolupament del pensament.


Aprendre a descobrir i tenir iniciativa

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa per tal de potenciar la utilització dels coneixements de què es disposa per interpretar la realitat, establir diàlegs interactius sobre fets i situacions, afavoreix la construcció de coneixements més significatius i cada vegada més complexos, i el compromís per implicar-se en processos de millora. Explorar, experimentar, formular preguntes i verificar hipòtesis, planificar i desenvolupar projectes, cercar alternatives esdevenen elements clau en els processos de formació de l’alumnat.


Aprendre a conviure i habitar el món

Aprendre a conviure i habitar el món per tal que els nois i noies esdevinguin ciutadans i ciutadanes actius en una societat democràtica i participativa. La conscienciació per la pertinença social i comunitària, el respecte per la diversitat, el desenvolupament d’habilitats socials, el funcionament participatiu de la institució escolar, el treball en equip, la gestió positiva dels conflictes, el desenvolupament de projectes en comú, afavoreixen la cohesió social i la formació de persones compromeses i solidàries.


Objectius de l’etapa

En finalitzar l’etapa primària i ateses les condicionants ressenyades més amunt, i altres, l’alumne ha de:

 1. Conèixer i acceptar la pròpia identitat, les seves possibilitats afectives i de relació.
 2. Manifestar un progrés envers l’autonomia i iniciativa personal a l’hora de valorar situacions i de prendre decisions per resoldre-les.
 3. Conèixer el propi cos i les pròpies possibilitats motrius, així com manifestar un progrés en la cura d’un mateix des d’un punt de vista higiènic i d’equilibri personal.
 4. Mostrar-se participatiu i solidari de forma responsable i respectar els valor moral i ètics propis i dels altres, per exercitar-se en els principis bàsics de la convivència social.
 5. Seguir un procés de planificació i realització d’activitats simples per resoldre una situació o necessitat de la vida quotidiana: identificar-la, planificant, dissenyant i resolent les diferents tasques implicades, verificar-ne els resultats i expressar els procés seguit.
 6. Utilitzar els coneixements adquirits per resoldre de forma creativa problemes diversos.
 7. Seguir un procés de recerca, tractament i comunicació d’informació, amb les eines apropiades i conegudes.
 8. Utilitzar correctament i apropiadament la llengua catalana, tant oralment com per escrit, emprant-la com a llengua d’us i d’aprenentatge.
 9. Conèixer la llengua castellana a nivell oral i escrit per tal de utilitzar-la com a font d’informació i vehicle d’expressió.
 10. Comprendre i expressar missatges senzills propis de cada dia emprant les ases d’una llengua estrangera.
 11. Comprendre el medi físic i natural, les principals lleis i mecanismes que els regeixen, fent ús dels coneixements adquirit a partir de l’observació rigorosa de fets i fenòmens senzills.
 12. Conèixer les nocions fonamentals de la tradició històrica i cultural del territori i de l’entorn social que,  amb la llengua configuren la identitat nacional de Catalunya valorant-les com a cosa pròpia i definitòria en el marc d’Espanya  i el context europeu.
 13. Mostrar actituds de respecte, conservació i ús correcte dels recursos material, tècnics, naturals i socials.
 14. Manifestar criteri propi davant el consum i els mitjans de comunicació en situacions assequibles segons els diferents nivells.
 15. Conèixer els conceptes i relacions matemàtiques elementals per tal de representar i interpretar l’espai, les situacions i les experiències, mitjançant llenguatges matemàtics i dominar les operacions bàsiques.
 16. Identificar i utilitzar formes de comunicació expressives, corporals, visuals, plàstiques i musicals, desenvolupant el sentit estètic i la creativitat.

ORGANITZACIÓ I PRINCIPIS DE L’ESCOLA

Els mestres

El paper dels mestres al llarg d’aquesta etapa pren formes diferents. Als primers cursos, els alumnes necessiten un seguiment i orientació més continuats, i mica en mica, aconseguiran autonomia més gran. Així doncs, els mestres adequaran les seves actuacions estratègiques a les característiques de cada cicle i grup d’alumnes.

Informació a les famílies

Durant aquesta etapa és molt important afavorir la seguretat personal dels infants amb les valoracions dels adults centrades en aquelles coses que es consideren positives. Així doncs, rebreu informació a l’agenda escolar i/o en el correu electrònic del seguiment del vostre fill/-a, sempre informant-vos dels aspectes positius i també dels millorables.

Trimestralment es lliurarà un informe basat en l’observació sistemàtica per part dels mestres  i arrodonit en una reunió per posar en comú les observacions per tal d’unificar criteris de valoració. S’assenyalarà de manera preferent les conductes i realitzacions positives dels alumnes per tal d’estimular-les, i s’orientarà per millorar les que no siguin del tot adients al nivell o edat.

Relació mestres-famílies

La relació dels mestres amb els pares dels alumnes serà continuada i atenent als diferents nivells i necessitats dels nens i nenes. S’establiran entrevistes ordinàries i extraordinàries, d’acord a les necessitats, que seran directes i personalitzades. Cap  dels altres procediments: informes trimestral,  notes informatives, cartes circulars,  informes puntuals, etc., les pot substituir.

L’acció tutorial continuada d’acompanyament als alumnes i assessorament i informació a les famílies és un tret rellevant del nostre Centre.

L’escola i el poble.

Intentem que l’escola Sant Ferran participi de la vida social i cultural del poble fent que, d’aquesta manera, els nens i nenes valorin i apreciïn l’entorn i se sentin part integrant   d’ell. És doncs, una referència molt important per entendre i treballar aspectes de diversitat cultural, física, geogràfica…i punt de partença de les explicacions sobre la societat més propera. L’escola participa en el Pla de l’esport, en projectes organitzats per l’ajuntament, Biblioteca del Municipi i Departament d’Ensenyament, tanmateix com en Projectes de Salut i altres Institucions que promouen els valors cívics i personals.

L’escola i els mitjans de comunicació.

Integrem els mitjans de comunicació en l’ aprenentatge. Demanem a les famílies autorització per a l’ús d’imatges del seu fills/-es. I esdevenim protagonistes de programes dels mitjans de comunicació de la nostra ciutat. Els blogs i web escola seran punts divulgatius de les nostres activitats, informacions i normatives.

L’educació integradora, no sexista

L’escola mixta és una realitat que aparentment dóna iguals referents educatius pels nens i les nenes; però tanmateix, la pràctica docent ens demostra que no n’hi ha prou amb això. Nosaltres plantegem una educació per a la igualtat i intentem donar exemple i guia per tal de trencar amb les pautes de comportament apreses en funció del sexe. Entenem que el plantejament d’educació per la igualtat és un tema d’importància i per tant totes les dinàmiques de centre tindran la igualtat i la coeducació com a referents

 

Educació, respecte, tolerància

Des dels principis de respecte i tolerància, l’escola es mostrarà sensible i reflexiva sobre necessitats específiques referides a: dret a la diferència, vitalitat i valoració de cultures dominants i no dominants, intercanvi cultural i reconeixement personal de les diferències.