Administració +34 93 665 29 93
Horari 9h a 13h i de 15:30 a 17:30

Educació Infantil

L’Educació Infantil és clau pel desenvolupament de l’Infant i és la base del seu desenvolupament emocional, físic, social i cognitiu. Per això el Col·legi Sant Ferran treballa les bases per tal que puguin desenvolupar en el futur totes les seves capacitats que els permetin assolir les fites que es proposin, sempre en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.

Al llarg d’aquesta etapa d’Educació Infantil tenim com a objectiu principal educar als nostres infants per a viure i conviure en el nostre món actual.

El nostre projecte educatiu busca formar alumnes creatius, autònoms i compromesos amb el seu procés d’aprenentatge, amb la seva millora personal i amb la millora de la societat, a partir d’un projecte pedagògic basat en les intel·ligències múltiples on es garanteix que cada alumne aprendrà segons les seves capacitats i s’estimularan totes les intel·ligències amb la finalitat de dotar-lo de les capacitats essencials per al seu futur.

El reconeixement de les Intel·ligències múltiples requereix una metodologia que ofereixi als alumnes oportunitats per desenvolupar-les i aplicar els coneixements i destreses adquirides. Una metodologia centrada en l’alumne, on ell és el protagonista del seu aprenentatge, i cada alumne aprèn de manera diferent, perquè ni tots els alumnes tenen els mateixos interessos ni les mateixes capacitats per fer-ho.

A l’Educació Infantil es presenten tres àrees de coneixement i experiència:

  • l’àrea de descoberta d’un mateix i dels altres
  • l’àrea de descoberta de l’entorn
  • l’àrea de comunicació i llenguatges.

Aquesta estructura en cap cas ha de suposar presentar la realitat parcel·lada, sinó que fa que des de l’escola creem espais d’aprenentatge globalitzats, establint relacions entre els continguts de les diferents àrees, a fi que es contribueixi al desenvolupament de les nenes i els nens, acostant-los a la interpretació del món, donant-hi significat i facilitant-los la participació activa.

QUÈ ÉS EL TREBALL PER PROJECTES?

Darrera del que s’anomena treball per projectes no hi ha solament una metodologia de treball o una seqüència determinada de presentar les activitats escolars, sinó altres aspectes teòrics importants sobre la manera d’entendre com els alumnes aprenen, com elaboren els conceptes, com tracten la informació i com des de l’escola i el professorat hem de planificar i actuar per preparar les classes i dinamitzar-les.

En el treball per projectes es dóna molta importància als aspectes metacognitius, és a dir, a fer explícit allò que se sap i allò que s’aprèn, com també a la manera de tractar la informació. La funció dels projectes de treball és afavorir la creació d’estratègies d’organització dels coneixements escolars en relació amb:

 • Aprendre a prendre decisions: proposar, argumentar, triar…
 • Tractar la informació: cercar-la, organitzar-la, interpretar-la, assimilar-la…
 • Transmetre la informació: comunicar-la, fer-la comprensible, compartir-la, elaborar-la…
 • Avaluar els aprenentatges: ser conscients del que sabem, del que ignorem, com ho hem abordat…


Quines altres estratègies metodològiques utilitzem per a fomentar l’aprenentatge actiu?

Som una escola activa que treballa des de la concepció constructivista dels processos d’ensenyament – aprenentatge mirant de respectar els processos de vida i tenint present la dimensió emocional.

Els aprenentatges s’organitzen seguint estratègies metodològiques que parteixen de l’idea que l’Infant ha de vivenciar el seu propi procés d’aprenentatge per tal que aquest esdevingui significatiu, creant espais per la conversa i per la construcció conjunta d’aprenentatges, on s’intenta escoltar les opinions de tothom i les conclusions o els punts més rellevants es registren en paper amb fitxes d’elaboració pròpia adequades a la realitat concreta del grup. La diversitat d’agrupaments de l’alumnat fent desdoblaments amb dos o més mestres facilita els aprenentatges, l’atenció més directa i l’intercanvi entre alumnes.

Des de l’escola Sant Ferran volem potenciar el desenvolupament integral de l’infant en tots els seus àmbits i per aquest motiu busquem quines són les millors estratègies metodològiques per ajudar-lo en aquest procés:

1.- EL JOC COM A EINA D’APRENENTAGE

A l’Escola Sant Ferran partim de la premissa que l’activitat principal dels infants és jugar, per tant, es cultiva el joc com un element fonamental de l’aprenentatge.

El joc és l’activitat bàsica i fonamental que fan els infants de manera natural. Amb el joc aprenen i s’expressen. Jugar, en el cas del nen/a, és sinònim d’activitat mental, permetent-li entrar en contacte amb la realitat del seu entorn. A través del joc l’Infant explora el món dels objectes i estableix relacions personals i socials.


2.- EL TREBALL DELS HÀBITS

L’aplicació i l’autoregulació d’hàbits personals i socials requereix educar en certes habilitats i comportaments d’acord a uns principis i valors educatius que han de garantir l’activitat i el benestar de l’infant. Els nens i nenes aprenen a rentar-se les mans, a menjar sols, a posar-se i treure’s la bata, a seure en una rotllana, etc. Cal donar importància a l’adquisició d’aquets hàbits i ser conscients del caràcter educatiu que comporta intervenir de la manera més curosa possible.


3.- LA DESCOBERTA DE L’ENTORN

La curiositat porta els nens i nenes a la necessitat d’explorar, a la vegada que experimenten emocions diverses amb el que es fa, compartint el coneixement de cadascú, descobrint nous punts de vista a través del diàleg.

Les activitats del dia a dia aporten el coneixement bàsic sobre l’entorn pròxim i la seva organització social. Així, objectes, persones, fenòmens i situacions diverses, obren un ventall de possibilitats d’entrar en relació amb materials, costums, formes de procedir i de comportar-se adaptades a la nostra societat. Per això cal vetllar per la riquesa i varietat dels materials que posem a l’abast dels infants; crear situacions i aprofitar aquelles que es produeixen dins de la pròpia escola per aproximar els infants a tot aquest coneixement.

Des de l’escola els mestres estem sempre atents a les curiositats que manifesta l’infant quan interacciona amb l’entorn natural i social que l’envolta, i a les interpretacions que en fan, incentivant el fet de qüestionar-se dubtes, l’elaboració de prediccions, la resolució de problemes, la recerca de respostes i l’experimentació amb desig i intencionalitat.


4.- POTENCIEM ELS DIFERENTS LLENGUATGES

L’infant va explorant, utilitzant i interioritzant els diferents llenguatges amb els que es pot comunicar. Com a mestres el que fem és integrar els diferents llenguatges: corporal, verbal, plàstic, musical, matemàtic i audiovisual en el seu desenvolupament. La interiorització i l’ús dels diferents llenguatges permet a l’infant anar esdevenint una personeta capaç de comunicar-se i expressar-se de forma ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals, augmentant la seva creativitat, autonomia, seguretat i habilitats relacionals intrapersonals i interpersonals. Els diferents usos i funcions dels diferents llenguatges es treballen en un ambient amb condicions favorables i on es desenvolupa la comunicació tant verbal com no verbal. Establint una relació afectiva positiva entre l’infant, els iguals i la persona adulta.

5.- EL TREBALL DE LES EMOCIONS

El benestar emocional de cadascú es relaciona de ple amb el benestar grupal i comunitari. Hi ha un apropament afectiu des del benestar emocional d’un a les emocions de l’altre formant-se una vinculació emocional, carregada d’afecte i amorositat, que va calant i es va construint entre els infants i els adults, permetent l’aparició del sentiment de pertinença al grup i la disponibilitat per avançar en les habilitats de convivència: diàleg, compromís, resolució de conflictes…

Aprofitem els moments que ofereix la vida diària a l’escola per reforçar els vincles, tant amb les persones adultes com entre els propis infants, i els ajudem a identificar, expressar i regular les pròpies emocions.

També treballem les situacions més enllà de la quotidianitat per assegurar el tractament calmat i reflexiu dels continguts que aquestes relacions intrapersonals i interpersonals impliquen: alfabetització emocional, identificació de causes o orígens de l’emoció, identificació d’un conflicte i expressió de possibilitats de resolució, l’expressió en gran grup de vivències i sentiments, d’acords i desacords, de pensaments… aquets moments permeten a l’infant anar flexibilitzant el propi punt de vista i implicar-se en la construcció de grup entès com a comunitat.

6.- LA CONSTRUCCIÓ DEL CONEIXEMENT

Som molt conscients de que la relació dels infants amb el saber dependrà de com es tracti des de l’inici. La seva curiositat, les ganes d’explorar, de descobrir atributs i relacions, etc. Per això els hi oferim la possibilitat de produir construccions alternatives, posem al seu abast elements de l’entorn que incentiven l’exploració sensorial, l’experimentació i el plantejament de qüestions del seu comportament.

L’equip de mestres ajuda als nens i nenes a construir un mètode de descoberta basat en l’observació i la formulació de preguntes, per tal de poder arribar a atrevir-se a fer prediccions a verbalitzar, a comprovar i argumentar les seves experimentacions.

6.1.- Les matemàtiques:

Prenen un paper fonamental com a eina per contribuir a la descoberta de l’entorn. En aquestes edats la matemàtica es fonamenta en les possibilitats que ofereix l’entorn i alhora n’afavoreix la descoberta al tocar, observar, comparar les característiques i propietats dels objectes, dels materials, dels elements, dels esdeveniments. Amb la matemàtica, l’infant avança en la descoberta sensorial, en les seves possibilitats perceptives i en l’establiment de relacions lògiques tot afegint poc a poc el concepte de quantitat.

6.2.- Potenciem els llenguatges:

L’infant va explorant, utilitzant i interioritzant els diferents llenguatges amb els que es pot comunicar. Com a mestres el que fem és integrar els diferents llenguatges: corporal, verbal, plàstic, musical, matemàtic i audiovisual en el seu desenvolupament. La interiorització i l’ús dels diferents llenguatges permet als nens i nenes anar esdevenint una personeta capaç de comunicar-se i expressar-se de forma ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals, augmentant la seva creativitat, autonomia, seguretat i habilitats relacionals intrapersonals i interpersonals. Els diferents usos i funcions dels diferents llenguatges es treballen en un ambient amb condicions favorables i on es desenvolupa la comunicació tant verbal com no verbal. Establint una relació afectiva positiva entre l’infant, els iguals i la persona adulta.

El llenguatge oral és la forma més natural del llenguatge perquè gairebé sempre és present en qualsevol situació de la vida escolar i contribueix en gran mesura a la globalització dels aprenentatges. A l’escola cerquem moments per treballar amb el gran grup i en grups reduïts.

L’adquisició i el perfeccionament del llenguatge oral i l’ambient alfabetitzador que els permeti interactuar amb l’escrit, són les fites principals del desenvolupament dels nens i nenes d’aquest cicle.

L’adquisició del llenguatge escrit la portem a terme de forma graduada, adquirint primer els coneixements dels aspectes sonors de la llengua a partir d’un treball sistemàtic de consciència fonològica, desenvolupant el control oculo-manual necessari per a la grafomotricitat i provocant sempre l’interès en la interpretació del text escrit. Vetllant sempre perquè aquest interès sigui prou motivador per voler interpretar i representar els codis, partint sempre dels seus propis interessos: descobrir el propi nom i els dels companys, fer prediccions sobre el contingut d’una paraula, comparar-la amb d’altres, classificar-les per si tenen les mateixes lletres, si comencen igual, si són llargues o curtes…

6.3.- L’anglès

Iniciem a l’infant en l’apropament a una llengua estrangera, l’anglès, i ho fem planificant activitats en situacions contextualitzades dins dels projectes de treball i utilitzant-la com a llengua vehicular en l’aprenentatge. Fent una coordinació entre mestres per tal que la seqüència didàctica sigui la correcta i tingui coherència amb la resta de la programació des de l’etapa Infantil fins a l’ESO. En aquesta primera etapa es treballa la llengua anglesa des d’una vessant oral: salutacions, cançons, instruccions… 

6.4.- Llenguatges musical i plàstic:

Creiem que acostar els infants als llenguatges musical i plàstic suposa un enriquiment extraordinari per millorar les seves capacitats expressives i creatives. Els infants gaudeixen escoltant música, reconeixent les cançons i cantarelles, participant en les cançons de forma cada vegada més activa, explorant les possibilitats de la veu i d’altres instruments musicals, alhora que incorporen poc a poc habilitats i actituds necessàries per al seu progressiu desenvolupament de les capacitats.

6.5.- Les TIC

La integració de les tecnologies a l’aula permet a l’alumnat integrar els coneixements d’una manera més visual, dinàmica i motivadora. Creiem fonamental iniciar a l’alumnat en l’ús d’aquestes eines des de les primers etapes educatives.

6.6.- EL MOVIMENT

Els nens i nenes aprenen a través de l’experimentació i el seu cos. L’acció motriu afavoreix el desenvolupament del cervell ajudant a millorar les competències cognitives de processament.

L’activitat física proporciona als nens i nenes la possibilitat d’explorar les seves capacitats, d’establir reptes, d’interactuar amb els altres, experimentar amb formes i materials.

A través de l’activitat física els nens i les nenes desenvolupen hàbits saludables que al Col·legi Sant Ferran treballem des de 5 dimensions:

 • La salut física
 • La salut emocional
 • La salut mental
 • La salut interior
 • La salut social

ORGANITZACIÓ I PRINCIPIS DE L’EDUCACIÓ INFANTIL

1.- TUTORA DE CURS

Cada classe d’infantil té com a referent una tutora per curs i que està present la major part de l’horari lectiu amb els nens i nenes.

2.- MESTRA DE SUPORT

Comptem amb una mestra de suport (psicopedagoga) que permet treballar en grups reduïts al llarg dels tres cursos d’Educació Infantil. Organitzem al llarg de l’horari lectiu grups reduïts on treballen per racons o fem desdoblaments per poder treballar de manera més individualitzada amb els infants.

3.- MESTRA D’ANGLÈS

Una mestra especialista en anglès introdueix aquesta llengua des de P3, tanmateix com l’especialista en psicomotricitat i la tutora.

4.- MESTRE DE PSICOMOTRICITAT (es fa en anglès)

Un mestre especialista treballa la psicomotricitat de manera específica des de P3. La llengua utilitzada és l’anglès.

5.- MONITORES DE MENJADOR

Els nens i nenes d’Educació Infantil tenen com a referent 4 monitores de menjador que ajuden als nens i nenes a adquirir els hàbits propis del menjar i els acompanyen al llarg de l’estona de menjador fent activitats, vigilant el pati i, en el cas dels nens i nenes de P3, acompanyar-los a la migdiada.

6.- MONITORS/ES I MESTRES D’EXTRAESCOLARS

Al llarg de la setmana el col·legi ofereix tot un seguit d’activitats que són dirigides per mestres o monitors/es especialistes. En aquestes activitats poden participar tots els nens i nen, es demana una assistència regular a la mateixa per poder fer un bon seguiment i aprenentatge.

7.- EQUIP PSICOPEDAGÒGIC

El nostre equip psicopedagògic fa un seguiment de tots els nens i nenes de l’escola i dels grups. Treballa conjuntament amb les mestres per ajudar a establir accions concretes que permetin un desenvolupament integral de l’alumnat. Proporciona assessorament en aquells casos que és detecten dificultats, col·labora estretament amb les famílies, professorat i alumnat per tal d’ajudar a que els nens i nenes puguin desenvolupar totes les seves capacitats.

8.- EQUIP DOCENT

El fet de ser una escola petita fa que tot l’equip docent (tingui o no una actuació directa a l’aula) conegui a tot l’alumnat, de manera que el vincle que s’estableix entre l’alumnat i equip docent sigui molt proper i que el seguiment que és fa dels nens i nenes al llarg de la seva escolarització al Col·legi Sant Ferran sigui molt personalitzat, permetent una atenció educativa basada en el coneixement profund de l’alumnat i les seves característiques i necessitats.

Per l’alumnat el fet de conèixer a tot l’equip docent i que aquest els reconegui sempre pel seu nom, que puguin adreçar-se a qualsevol adult de l’escola des de la coneixença i la seguretat de sentir-se atesos per algú proper, els proporciona un marc vivencial de confiança que contribueix a fomentar la seva confiança, autoestima i benestar.

9.- ELS NENS I NENES

El nostre projecte fomenta uns valors personals i socials que contribueixen a que els nenes i nenes desenvolupin capacitats personals i socials que els permetin relacionar-se de manera positiva amb ells mateixos, els altres i el món. Partim del grup/classe per iniciar aquest treball des de P3, primer el propi grup, els companys/es, la descoberta d’un mateix, la relació amb els altres, aprendre a escoltar, sentir-se escoltats, aprendre a donar la pròpia opinió i rebre l’opinió dels altres de manera constructiva, fer projectes en petits grups per un objectiu comú..

Fomentem el treball cooperatiu però també el treball individual per respectar els propis ritmes d’aprenentatge i la necessitat de donar moments i espais per l’exploració i aprenentatge personal.

Al llarg del cada curs els nens i nenes tenen dies o setmanes especials on alumnes de diferents cursos i edats s’agrupen per preparar projectes conjunts o realitzar activitats. Des que vam iniciar aquest projecte hem comprovat que l’aprenentatge entre iguals, el respecte, la tolerància, els vincles que s’estableixen, la responsabilitat que agafen en sentir-se part de la comunitat i la il·lusió que hi posen proporciona un marc educatiu que millora l’aprenentatge, la convivència i, sobretot, la confiança, seguretat i autoestima dels nens i nenes.

10.- LES FAMÍLIES

Entenem que les famílies són essencials en la vida del nostre alumnat, mantenim una comunicació propera i directa amb les famílies, i fomentem la participació d’aquestes en la comunitat.

Les famílies rebran al llarg del curs dos informes dels progressos i evolució madurativa del nen/-a.

11- L’ESCOLA I EL POBLE

Intentem que l’escola Sant Ferran participi de la vida social i cultural del poble fent que, d’aquesta manera, els nens i nenes valorin i apreciïn l’entorn i se sentin part integrant d’aquest. És doncs, una referència molt important per entendre i treballar aspectes de diversitat cultural, física, geogràfica…i punt de partença de les explicacions sobre la societat més propera. L’escola participa en el Pla de l’esport, en projectes organitzats per l’ajuntament, Biblioteca del Municipi i Departament d’Ensenyament, tanmateix com en Projectes de Salut i altres Institucions que promouen els valors cívics i personals.

12- L’EDUCACIÓ INTEGRADORA I NO SEXISTA

L’escola mixta és una realitat que aparentment dóna iguals referents educatius pels nens i les nenes; però tanmateix, la pràctica docent ens demostra que no n’hi ha prou amb això. Nosaltres plantegem una educació per a la igualtat i intentem donar exemple i guia per tal de trencar amb les pautes de comportament apreses en funció del sexe. Entenem que el plantejament d’educació per la igualtat és un tema d’importància i per tant totes les dinàmiques de centre tindran la igualtat i la coeducació com a referents.

13- EDUCACIÓ, RESPECTE I TOLERÀNCIA

Des de l’etapa d’Educació Infantil l’escola Sant Ferran ensenyarà als alumnes el conjunt d’hàbits i normes necessàries per fer dels nostres nens i nenes persones autònomes , respectuoses i tolerants, demanant el compromís de les famílies per a la consecució d’aquests.